söndag 17 februari 2008

I samband med att Svensk Biblioteksförening nu genomför en Delphistudie omkring vilka forskningsområden som är efterfrågade, passade SBV på att ge sin syn på saken!

Forskningsområden omkring skolbibliotek rent generellt är stort till antalet, men det som hos oss I Skolbibliotek Väst efterfrågas mer fokus på och mer kunskap om är bl.a.

-Vad betyder det att skolbiblioteken skrivs in en framtida nationell bibliotekslag. Kommer det att lyfta skolbibliotekens status, eller är det en risk att skolbiblioteken göms och glöms?

-Vid en ev. nationell bibliotekslag. Vem ska vara kontrollorgan, så att lagen efterföljs, och hur ska kriterierna för ett fullgott skolbibliotek se ut? (Just nu filar bl.a. Mary Ingemansson, Kalle Guettler m.fl. på olika kriterier)

- En uppdaterad och saklig kartläggning av Sveriges skolbibliotek saknas idag. Hur skulle rent praktiskt en sån kartläggning gå till, vad krävs?

- Interaktiv teknik i Web 2.0 för skolbibliotek, i skolbiblioteksmiljö. I skolbiblioteket som rum/läromiljö, digitalt - det moderna skolbiblioteket på nätet, icke rumsbundet. Här behövs mycket forskningsinsatser. Vilka är fördelarna, hur samkörs system m.m.?

- Skolbibliotekariens yrkesroll. Vad är en skolbibliotekarie och vem är egentligen skolbibliotekarie? Vem är skolbiblioteksassistent, vem är lärarvikarie. Vad är synonymt, vad skiljer sig åt?

- Skolbiblioteket som läromiljö ska i vårt tycke in i lärarutbildningen. Här behövs saklig framställning för att få gehör från bl.a. utbildningsansvariga. Det här är en mycket viktig del i ledet att höja skolbibliotekets status i skolans värld.

- Folkbiblioteket - Skolbiblioteket. Vad förenar, vad skiljer sig åt, det vet vi. Men, hur kan verksamheterna utifrån delvis rätt olika uppdrag mötas? Om ett utvidgat möte leder till ett större samarbete, vilka vinster finns att hämta i form av resursbesparingar, kompetensutbyten/kompetenshöjning?

Fredrik Ernerot – Ansvarig sammankallande SBV.

Inga kommentarer: